Платиновый партнер Cambridge Assessment English

Лицензия UA007

Ярославов Вал, 13/2-б
  Золотые Ворота
info@grade.ua
confirm

Спасибо!

Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.

callback-phone-icon

Обратный звонок

 • Имя и фамилия
 • Телефон

Даю согласие на обработку моих персональных даных с целью определения уровня английского языка и предоставления других образовательных услуг

confirm

Спасибо!

Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.

Договор обучения

Договір приєднання про надання освітніх послуг з вивчення іноземної мови (англійська)

1
Предмет Договору
 • 1.1
 • Виконавець зобов’язується надати освітні послуги, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити дані освітні послуги.
 • 1.2
 • Освітні послуги з вивчення англійської мови надаються Виконавцем в рамках курсу, обраного Замовником на підставі інформації, розміщеної на сайті Виконавця – www.grade.ua
 • 1.3
 • На сайті Виконавця міститься інформація про кожний окремий курс, а саме: загальна тривалість курсу, кількість занять та їх тривалість, розклад занять, максимальна кількість осіб навчальної групи, вартість тощо. Погодження Замовника з умовами курсу відбувається шляхом підписання Заяви про приєднання (надалі за текстом – Заява), яка є невід’ємною частиною Договору.
 • 1.4
 • До початку надання послуг за Договором Сторони зобов’язуються спільно погодити розклад занять, про що зазначається у Заяві. Загальна тривалість курсу може бути змінена за згодою Сторін шляхом укладення Додаткової угоди до Договору.
 • 1.5
 • Освітні послуги надаються Виконавцем із залученням навчальної літератури для вивчення англійської мови як іноземної видавництва Cambridge University Press та інших видавництв, обраних Виконавцем на платній та безоплатній основі, що зазначається у Заяві.
 • 1.6
 • Виконання Договору в частині проведення занять з англійської мови може бути покладено на залучених Виконавцем третіх осіб – кваліфікованих викладачів, при цьому відповідальність за порушення Договору в разі залучення до надання послуг третіх осіб залишається за Виконавцем.
 • 1.7
 • Освітні послуги надаються в групі або індивідуально, про що зазначається у Заяві.
2
Заява та правила приєднання до Договору
 • 2.1
 • Приєднання до Договору та погодження з усіма його умовами відбувається шляхом підписання Замовником Заяви.
 • 2.2
 • У Заяві зазначається:

  намір сторони приєднатись до Договору;

  погодження з усіма його умовами;

  назва, рівень, загальна тривалість та ціна обраного курсу;

  графік проведення занять;

  розмір та строки оплати.

 • 2.3
 • Заява є невід’ємною частиною Договору.
3
Умови зарахування на навчання
 • 3.1
 • Зарахування до групи обраного навчального напрямку здійснюється за умови:

  проходження Замовником безкоштовного попереднього тестування для визначення рівня знань;

  приєднанням до даного Договору, шляхом підписання відповідної Заяви;

  внесення Замовником коштів на оплату освітніх послуг згідно з умовами розділу 6 «Умови приймання-передачі та оплати послуг» цього Договору.

4
Права Сторін
 • 4.1
 • Виконавець має право:

  • 4.1.1
  • Складати навчальний план і коригувати його в частині зміни обсягу програми, порядку її вивчення в межах, передбачених методичними рекомендаціями до посібників міжнародних видавництв, що використовуються в процесі навчання.
  • 4.1.2
  • Здійснювати попереднє тестування Замовника, а також періодичні атестації знань, отриманих в період навчання за обраною програмою.
  • 4.1.3
  • Регулювати графік проведення занять:

   встановлювати графік відвідування Замовником занять за обраним курсом;

   змінювати графік відвідування Замовником занять за попередньою домовленістю обох Сторін у разі неможливості проведення занять за графіком.

  • 4.1.4
  • Здійснювати заміну викладача протягом строку дії цього Договору на спеціаліста аналогічної кваліфікації у разі неможливості подальшого надання освітніх послуг із залученням особи, що попередньо проводила заняття.
  • 4.1.5
  • Приймати рішення щодо розформування групи, якщо в ній залишається менше 4 осіб, що продовжують виконувати умови Договору. При цьому Виконавець зобов’язаний запропонувати Замовнику переведення до іншої групи навчання аналогічної за рівнем знань та підготовки. У разі неможливості переведення Замовника до іншої групи навчання Виконавець зобов'язується повернути кошти за непроведені заняття.
  • 4.1.6
  • Здійснювати інші права, передбачені чинним законодавством України.
 • 4.2
 • Замовник має право:

  • 4.2.1
  • Отримувати освітні послуги вчасно та якісно.
  • 4.2.2
  • Отримувати від Виконавця повну інформацію про організацію і виконання освітніх послуг.
  • 4.2.3
  • Пройти попереднє тестування задля визначення рівня своїх знань й обрання вірної програми підготовки (безкоштовно).
  • 4.2.4
  • Отримати сертифікат школи про проходження курсу у разі успішного складання фінального тесту.
  • 4.2.5
  • Здійснювати інші права і обов’язки, передбачені чинним законодавством України.
5
Обов’язки Сторін
 • 5.1
 • Виконавець зобов’язаний:

  • 5.1.1
  • Створити належні умови для надання освітніх послуг, а саме:

   надати приміщення для проведення занять з вивчення англійської мови як іноземної;

   вчасно надавати Замовнику інформацію стосовно організації і проведення занять в рамках надання освітніх послуг;

   призначити досвідченого викладача для проведення занять;

   забезпечити Замовника необхідною літературою на платній чи безоплатній основі.

  • 5.1.2
  • Безкоштовно провести попереднє тестування задля визначення рівня знань Замовника.
 • 5.2
 • Замовник зобов’язаний:

  • 5.2.1
  • Прийняти та вчасно оплатити послугу згідно з умовами розділу 6 «Умови приймання-передачі та оплати послуг» даного Договору.
  • 5.2.2
  • Вчасно попереджувати Виконавця про пропуск занять.
  • 5.2.3
  • Дотримуватись Правил навчання, а також правил пожежної безпеки в період перебування на території Замовника.
  • 5.2.4
  • Не копіювати, не відчужувати та не розповсюджувати матеріали, які передані Замовникові Виконавцем у тимчасове безоплатне користування.
  • 5.2.5
  • В разі неможливості відвідувати курс з будь-яких причин Замовник зобов'язаний попередити про це Виконавця електронним листом на електронну пошту, вказану на сайті Виконавця. Умови розірвання Договору викладені у пп. 7.6. та 7.7. Договору. Договір вважається розірваним з моменту отримання Виконавцем відповідного електронного листа.
6
Умови приймання-передачі та оплати послуг
 • 6.1
 • Оплата послуг здійснюється за цінами, вказаними на сайті Виконавця, що відображається у Заяві.
 • 6.2
 • Сума до сплати за Послуги визначається в рахунку-фактурі, що формується Виконавцем.
 • 6.3
 • Замовник зобов’язується сплатити за послуги протягом п’яти робочих днів з моменту отримання рахунку-фактури, але не пізніше строків, вказаних у Заяві для відповідного платежу.
 • 6.4
 • Якщо Замовник не може відвідувати навчання, є можливість заморозити залишок коштів та використати впродовж одного календарного року з моменту припинення навчання. Замовник зобов'язаний попередити про це Виконавця електронним листом на офіційну електронну пошту Виконавця, вказану на сайті Виконавця.
 • 6.5
 • У випадку пропуску Студентом занять із будь-яких причин сплачені кошти Замовнику не повертаються.
 • 6.6
 • Повернення сплачених коштів у повному обсязі здійснюється на вимогу Замовника за умови, якщо від початку навчання Студента минуло не більше 10 (десяти) календарних днів та Замовник виклав мотивовані причини відмови від курсу письмово.
7
Строк Договору, порядок й підстави внесення змін або розірвання Договору
 • 7.1
 • Даний Договір набуває чинності після повного виконання Замовником розділу 3 цього Договору й припиняє свою дію в момент завершення останнього заняття курсу навчання, тривалість якого встановлена у Заяві.
 • 7.2
 • Умови Договору можуть бути змінені за згодою Сторін шляхом укладення Додаткової угоди до Договору.
 • 7.3
 • У разі неможливості надання освітніх послуг з вини Виконавця, Замовнику повертається 100% коштів, якщо освітні послуги не надавались, або залишок коштів за ту частину послуг, яка не була надана.
 • 7.4
 • Виконавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку, якщо Замовник не виконує або порушує п. 6.3 та вимоги розділу 6 «Умови приймання-передачі та оплати послуг» даного Договору. Розірвання Договору на вказаній підставі не звільняє Замовника від відповідальності за невиконання або порушення зобов’язань за Договором.
 • 7.5
 • Виконавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку у разі неможливості продовження його виконання на підставі визначеній у п. 4.1.5. Договору або у разі систематичного порушення Замовником Правил навчання (ссылка).
 • 7.6
 • Замовник має право розірвати Договір в односторонньому порядку у зв’язку з неможливістю відвідувати курс з будь-яких причин або у разі якщо послуги, зважаючи на їх характеристики або інші обставини не задовольняють інтереси Замовника.
 • 7.7
 • У разі дострокового розірвання Договору Замовником, сплачені грошові кошти Замовнику не повертаються.

8
Конфіденційність
 • 8.1
 • Підписуючи цей Договір, Виконавець та залучені до надання послуг викладачі зобов’язуються не розголошувати третім особам конфіденційну інформацію та інформацію, яка може стати відома Виконавцеві під час виконання умов цього Договору.
 • 8.2
 • Підписанням цього Договору Замовник надає свою згоду/дозвіл на обробку Персональних даних (будь-якої інформації, що стосується Замовника, в тому числі, однак не виключно інформації щодо прізвища, власного імені, по батькові, паспортних даних, ідентифікаційного коду, дати та місця народження, громадянства, адреси проживання та реєстрації, сімейного, соціального, майнового становища, освіти, професії, доходів, номерів контактних телефонів, адреси електронної пошти, тощо (надалі – «Персональні дані») Виконавцем та залученими до надання освітніх послуг викладачами.
 • 8.3
 • Виконавець та залучені до надання освітніх послуг викладачі зобов’язуються забезпечувати належний рівень їх захисту та запобігання розголошенню у відповідності до вимог чинного законодавства України.
9
Спори й відповідальність Сторін
 • 9.1
 • Спори, що виникають між Сторонами, вирішуються шляхом переговорів, в разі недосягнення згоди – в устан