Договір про надання послуг підвищення кваліфікації

Договір приєднання про надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації для викладачів англійської мови

 • 1.

  Предмет Договору

 • 1.1

  Виконавець зобов’язується надати освітні послуги, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити дані освітні послуги.

 • 1.2

  Освітні послуги з підвищення кваліфікації для викладачів англійської мови надаються Виконавцем в рамках курсу, обраного Замовником на підставі інформації, розміщеної на сайті Виконавця — www.grade.ua

 • 1.3

  На сайті Виконавця міститься інформація про кожний окремий курс, а саме: загальна тривалість курсу, кількість занять та їх тривалість, розклад занять, вартість тощо.

 • 1.4

  До початку надання послуг за Договором Сторони зобов’язуються спільно погодити розклад занять. Розклад занять може бути змінено за згодою Сторін, про що Замовнику буде повідомлено у письмовому вигляді.

 • 1.5

  Освітні послуги надаються Виконавцем із залученням навчальної літератури для вивчення англійської мови як іноземної видавництва Cambridge University Press та інших видавництв, обраних Виконавцем на платній та безоплатній основі.

 • 1.6

  Виконання Договору в частині проведення занять з підвищення кваліфікації може бути покладено на залучених Виконавцем третіх осіб — тренерів, що мають відповідну кваліфікацію, при цьому відповідальність за порушення Договору в разі залучення до надання послуг третіх осіб залишається за Виконавцем.

 • 1.7

  Освітні послуги надаються в групі або індивідуально в залежності від обраного курсу.

 • 2.

  Правила приєднання до Договору

 • 2.1

  Приєднання до Договору та згода з усіма його умовами відбувається шляхом здійснення оплати за освітні послуги, що вказані у листі-підтвердженні про зарахування на навчання із зазначенням деталей навчання, а також реквізитів для оплати.

 • 2.2

  Лист-підтвердження надходить на електронну пошту Замовника та містить у собі:

  • намір Сторони приєднатися до даного Договору;
  • згоду з усіма його умовами
  • назву, загальну тривалість та вартість обраного курсу навчання;
  • розмір та терміни оплати.
 • 3.

  Умови зарахування на навчання

 • 3.1

  Зарахування до групи обраного навчального напрямку здійснюється за умов

  • виконання Замовником тестового завдання та проходження Замовником безкоштовної попередньої співбесіди для визначення рівня знань та кваліфікації (крім курсів ТКТ та Grade Teacher YL + Teens);
  • внесення Замовником коштів на оплату освітніх послуг згідно з умовами розділу 6 «Умови приймання-передачі та оплати послуг» цього Договору.
 • 4.

  Права Сторін

 • 4.1

  Виконавець має право:

 • 4.1.1

  Складати навчальний план і коригувати його в частині зміни обсягу програми, порядку її вивчення в межах, передбачених методичними рекомендаціями від Cambridge English (за наявності таких рекомендацій).

 • 4.1.2

  Здійснювати попереднє тестування Замовника, а також періодичні атестації знань, отриманих в період проходження курсу за обраною програмою.

 • 4.1.3

  Регулювати графік проведення занять:

  • встановлювати графік відвідування Замовником занять за обраним курсом;
  • змінювати графік відвідування Замовником занять за попередньою домовленістю обох Сторін у разі неможливості проведення занять за попереднім графіком.
 • 4.1.4

  Здійснювати заміну тренера протягом строку дії цього Договору на спеціаліста аналогічної кваліфікації у разі неможливості подальшого надання освітніх послуг із залученням особи, що попередньо проводила заняття.

 • 4.1.5

  До початку курсу: приймати рішення щодо розформування групи, якщо в ній зареєстровано менше 12 осіб. При цьому Виконавець зобов’язаний запропонувати Замовнику переведення до іншої групи навчання аналогічної за рівнем знань та підготовки. У разі неможливості переведення Замовника до іншої групи навчання Виконавець зобов’язується повернути кошти.

 • 4.1.6

  Виконавець має право змінити формат навчання зі стаціонарного (очного) на дистанційний (онлайн) у випадку введення Державними органами України спеціальних заходів, режимів, заборон, обмежень, які роблять неможливим проведення стаціонарного навчання.

  В разі зміни формату навчання, вартість навчання залишається незмінною.

 • 4.1.7

  Здійснювати інші права, передбачені чинним законодавством України.

 • 4.2

  Замовник має право:

 • 4.2.1

  Отримувати освітні послуги вчасно та якісно.

 • 4.2.2

  Отримувати від Виконавця повну інформацію про організацію і виконання освітніх послуг.

 • 4.2.3

  Пройти попереднє тестування та/або співбесіду задля визначення рівня своїх знань й обрання вірної програми підготовки (безкоштовно)

 • 4.2.4

  Для курсу DELTA Module 1 online preparation: отримати сертифікат центру про проходження курсу у разі успішного складання пробного тесту.

  Для курсу DELTA Module 3 online preparation: отримати сертифікат центру про проходження курсу у разі надання завершеної роботи.

  Для курсів CELTA та DELTA Module 2: отримати сертифікат від Cambridge English про проходження курсу у разі внесення повної оплати за курс та Cambridge fee, успішного виконання всіх завдань, передбачених програмою, а також виконання вимог щодо навчання на курсі, передбачених у Course Disclaimer.

 • 4.2.5

  Здійснювати інші права і обов’язки, передбачені чинним законодавством України.

 • 5.

  Обов’язки Сторін

 • 5.1

  Виконавець зобов’язаний:

 • 5.1.1

  Створити належні умови для надання освітніх послуг, а саме:

  • надати приміщення для проведення занять з підвищення кваліфікації;
  • вчасно надавати Замовнику інформацію стосовно організації і проведення занять в рамках надання освітніх послуг;
  • призначити досвідченого тренера для проведення занять;
  • забезпечити Замовника необхідною літературою на платній чи безоплатній основі.
 • 5.1.2

  За необхідності, безкоштовно провести попереднє тестування та/або співбесіду задля визначення рівня знань, досвіду та кваліфікації Замовника.

 • 5.1.3

  Ознайомити Замовника з Правилами навчання на відповідному курсі (TKT, Grade Teacher YL + Teens, CELTA, DELTA).

 • 5.2

  Замовник зобов’язаний:

 • 5.2.1

  Прийняти та вчасно оплатити послугу згідно з умовами розділу 6 «Умови приймання-передачі та оплати послуг» даного Договору.

 • 5.2.2

  Відвідувати 100% занять та виконувати 100% завдань на курсі.

  Узгоджувати з Виконавцем можливість пропуску занять у разі необхідності.

 • 5.2.3

  Дотримуватись Правил навчання, а також правил пожежної безпеки в період перебування на території Замовника.

 • 5.2.4

  Не копіювати, не відчужувати та не розповсюджувати матеріали, які передані Замовникові Виконавцем у тимчасове безоплатне користування

 • 5.2.5

  В разі неможливості відвідувати курс з будь-яких причин Замовник зобов’язаний попередити про це Виконавця електронним листом на електронну пошту celta@grade.ua. Умови розірвання Договору викладені у п. 7. Договору. Договір вважається розірваним з моменту отримання Виконавцем відповідного електронного листа.

 • 6.

  Умови приймання-передачі та оплати послуг

 • 6.1

  Оплата послуг здійснюється за цінами, вказаними на сайті Виконавця. Усі витрати по перерахуванню грошових коштів за надані послуги за цим Договором оплачуються Замовником.

 • 6.2

  Сума до сплати за Послуги визначається в листі-підтвердженні, що надсилається Виконавцем.

 • 6.3

  Замовник зобов’язується сплатити за послуги протягом п’яти робочих днів з моменту отримання листа-підтвердження, але не пізніше строків, вказаних у ньому для відповідного платежу.

 • 6.4

  У випадку пропуску Замовником занять із будь-яких причин сплачені кошти Замовнику не повертаються та не відпрацьовуються. У разі, якщо це передбачено програмою та правилами курсу, Виконавець може надати Замовнику навчальні матеріали для самостійного опрацювання.

 • 7.

  Строк Договору, порядок й підстави внесення змін або розірвання Договору

 • 7.1

  Даний Договір набуває чинності після повного виконання Замовником розділу 3 цього Договору й припиняє свою дію в момент завершення останнього заняття курсу навчання.

 • 7.2

  Умови Договору можуть бути змінені за згодою Сторін шляхом укладення Додаткової угоди до Договору.

 • 7.3

  У разі неможливості надання освітніх послуг з вини Виконавця, Замовнику повертається 100% коштів, якщо освітні послуги не надавались, або залишок коштів за ту частину послуг, яка не була надана.

 • 7.4

  Виконавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку, якщо Замовник не виконує або порушує п. 6.3 та вимоги розділу 6 «Умови приймання-передачі та оплати послуг» даного Договору. Розірвання Договору на вказаній підставі не звільняє Замовника від відповідальності за невиконання або порушення зобов’язань за Договором.

 • 7.5

  Виконавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку у разі неможливості продовження його виконання на підставі визначеній у п. 4.1.5. Договору або у разі систематичного порушення Замовником Правил навчання, які надаються Замовнику у листі-підтвердженні.

 • 7.6

  Замовник має право розірвати Договір в односторонньому порядку у зв’язку з неможливістю відвідувати курс. При цьому Виконавець залишає за собою право вирішувати питання повернення коштів (або частини коштів) в залежності від обставин, що унеможливлюють відвідування курсу Замовником.

 • 8.

  Конфіденційність

 • 8.1

  Підписуючи цей Договір, Виконавець та залучені до надання послуг тренери зобов’язуються не розголошувати третім особам конфіденційну інформацію та інформацію, яка може стати відома Виконавцеві під час виконання умов цього Договору.

 • 8.2

  Підписанням цього Договору Замовник надає свою згоду/дозвіл на обробку Персональних даних (будь-якої інформації, що стосується Замовника, в тому числі, однак не виключно інформації щодо прізвища, власного імені, по батькові, паспортних даних, ідентифікаційного коду, дати та місця народження, громадянства, адреси проживання та реєстрації, сімейного, соціального, майнового становища, освіти, професії, доходів, номерів контактних телефонів, адреси електронної пошти, тощо (надалі — «Персональні дані») Виконавцем та залученими до надання освітніх послуг тренерами.

 • 8.3

  Виконавець та залучені до надання освітніх послуг тренери зобов’язуються забезпечувати належний рівень їх захисту та запобігання розголошенню у відповідності до вимог чинного законодавства України.

 • 9.

  Спори та відповідальність Сторін

 • 9.1

  Спори, що виникають між Сторонами, вирішуються шляхом переговорів, в разі недосягнення згоди — в установленому чинним законодавством України порядку.

 • 9.2

  Під час вирішення питань, не врегульованих цим Договором, застосовуються норми чинного законодавства України.

 • 9.3

  У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за даним Договором, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

 • 10.

  Форс-мажор

 • 10.1

  Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за даним Договором, якщо це невиконання було викликано обставинами непереборної сили. Під обставинами непереборної сили розуміють обставини надзвичайних подій, які виникли після підписання цього Договору і які Сторони не змогли ні передбачити, ні запобігти звичайним шляхом. До таких обставин непереборної сили належать повені, пожежі, землетруси і інші явища природи, а також військові дії, будь-які рішення органів влади і управління, а також будь-які інші обставини, які лежать поза сферою контролю Сторін і безпосередньо перешкоджають виконанню даного Договору.

 • 10.2

  У разі невиконання або часткового виконання зобов’язань за даного Договору в результаті виникнення обставин непереборної сили, Сторона, що зазнала дії таких обставин, зобов’язана невідкладно надіслати письмове повідомлення іншій Стороні протягом 5 (п’яти) календарних днів з дня виникнення таких обставин.

 • 10.3

  Коли дія вказаних обставин закінчилася, одна сторона зобов’язана надіслати письмове повідомлення про це іншій стороні за будь-яких обставин протягом 5 (п’яти) календарних днів з дня припинення дії обставин. У повідомленні повинно бути вказано час, з якого Сторона пропонує продовжити виконання нею зобов’язань за Договором, якщо така можливість передбачена правилами Cambridge English.

 • 10.4

  У разі виникнення обставин непереборної сили під час виконання Сторонами зобов’язань за даним Договором термін його дії продовжується на час дії вищевказаних обставин, якщо це не суперечить правилам, передбаченим Cambridge English.

 • 10.5

  Достатнім доказом дії непереборної сили є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України (відповідною регіональною палатою).

 • 11.

  Прикінцеві положення

 • 11.1

  Виконавець має право вносити зміни в Договір в односторонньому порядку шляхом розміщення нової редакцій на сайті Виконавця. Зміни набувають чинності з наступного дня після розміщення на сайті Виконавця.

 • 12.

  Дані Виконавця

 • 12.1

  ТОВ «ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ГРЕЙД», (код ЄДРПОУ 38321352) або інші залучені треті особи. В разі залучення третіх осіб, ТОВ «ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ГРЕЙД» виступає посередником на безоплатній основі.